Logo

گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بناب
بازدید هیأت نظارت استانی از دانشگاه بناب

آخرین اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعیه:
شروع فرایند ارزیابی اساتید توسط دانشجویان

گزارش:
بازدید هیأت نظارت استانی از دانشگاه بناب